Hanu

Jeeresmo wenn ich rauskrie kann, wo e platt Wort herkimmt unn was es frier mo gemäänt hott, dann honn ich mei Hanu dodraan. Schad, dass ichs in de Weerderbiecher vunn äänzelne Däärfer nure im Staurummer vumm Hermann Fuchs unnem Paul-Hermann Dahl gefunn honn. Awwer, wo kimmts dann jetz her? Vunn de Wurzel ausem Jiddisch (Hanue), era Sprooch, wo im Middelalder ausem Middelhochdeitsch unnem Hebräisch wor is. Noom Westjiddische Weerderbuch vumm Alfred Klepsch määnts im Hebräisch „Freude, Vergnügen“. Vunn do isses jerefalls ins Jiddisch komm unn hott dezu aach schunn „Genugtuung, Schadenfreude, Spaß“ gemäänt. Unn ausem Jiddisch is es noom Siegmund A. Wolf seim Weerderbuch frier aach noch ins Rotwelsch (Hanno) gewannert, de Gaunersprooch, awwer hott for die Sort Lumbezoores meh „Nutzen, Profit, Vergnügen“ gemäänt. Ich glaawe, unser Hanu is aus em Jiddisch in unser Rheinfränkisch unn Muselfränkisch komm, wies die Gaunersprooch noch nit gebb hott, weil die aanstännische Leit bestimmt nit wollde, dass ma se vumm Schwätze her for Gauner hält. Jerefalls härrich noch meh Hanu an dem Schreiwes do, wenn dir aach e bissje draan hätt!