Klappschmeer

Wer gut schmeert, de gut fährt, hot ma frieher gesaht, wem-ma die Butter dick uff’s Brot geschmeert hot. En Schmeer is nitt änfach nor en Schmeer, je nohdem, was druff is, häßt se Butterschmeer, Worschtschmeer ore aach Schinkeschmeer. Domit losse sich aach leicht Doppelte aus zwei zesammegeklappte Brotscheiwe mache. Mit Kässchmeer, Beereschmeer ore Quetscheschmeer geht das nitt, die quatsche an de Seite raus, unn das wär unpraktisch. Außerdem müsst die dann jo aach Kässchmeer-Schmeer häße. Klappschmeer war ebbes anneres. Bei de Doppelte war uf jeder Scheib Butter un dann nor äne Belaach. For die Klappschmeeer is nor ä Brotscheib dorchgeschniet wor, ob de lange Weech ore quer war egal. Dann kam awer nor uff ä Häleft Butter unn uff die anner dann Zucker ore Gelee, je nohdem. Unn dann is zesamme geklappt unn aus der Hand gess wor. Fingerfood häßt das uff Denglisch. Nou en nou Wort, nitt denglisch unn nix for ze esse, awer modern: Klapp-Computer.

Josef Peil