Ebbes gewäiht wäre

Net alles, wat de host, kannst de ewich behalle, de musst aach emoo ebbes gewäiht wäre kenne. Wenn de Honsrecker dat so seet, dann mään dä, dat er ebbes abgen well, er well et nemme länger behalle, er well et loos wäre. Met däm Word „gewäiht wäre“ es awwa noch gar neist dodriewer gesaat, of watt for Art on Weis er dat gewäiht wäre well, ob vakaafe, vaschenke, vasteche, fottschmeiße, vabrenne ore ganz ähnfach vagesse. Watt ma so gemänehand gewäiht wäre well, es ma merchdens aach läärich. Vielleicht hot ma dat moo geschenkt kriet, ohne dät ma sich dat gewenscht hat. Et kann awwa aach selebst moo kaaft wor sen ore of en anna Art besoricht, on weile gefällt et ähm nemme. Et es oußa Mood komm, ma kann et nemme leiere ore nemme brouche, et leit ähm em Wääsch ore et steht ähm en de Fieß eromm. Wat en Mensch alsemoo so gewäiht wäre well, sen aach schon moo ganz lebendiche Sache. Wenn et en bees Krankhät es, die ään quäle dut, die Ferkel em Stall ore die junge Honn ore Katze vom letzte Woarf, dann gehts joo noch. Wenn ma awwa die aijene Fraa ore de aijene Mann gewäiht wäre well, dann werd die Sach schon schwiericha. Allo dann: Dat loo sen eich weile aach emoo gewäiht wor.

Dieter Leonhard