Ebbes gewäiht wäre

Net alles, wat de host, kannst de ewich behalle, de musst aach emoo ebbes gewäiht wäre kenne. Wenn de Honsrecker dat so seet, dann mään dä, dat er ebbes abgen w...